"TCAS 62" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ