มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนคนไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง
คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Professional Standards for Faculties : SDUPSF) ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็นห้องเล่น"