ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง​ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการทำอาหารภูมิปัญญาพื้นบ้าน​ในรายวิชาภูมิปัญญาชาวบ้านกับการบริหารงานท้องถิ่น ของนักศึกษาชั้นปีที่​ 3​ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์​
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนคนไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง