คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญร่วมงาน SDU STARTUP CAMP 2019
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สอบถามราย
ละเอียดโทร 0 2244 5701

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Breastfeeding: From Basic to Innovation”
คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Professional Standards for Faculties : SDUPSF) ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็นห้องเล่น"