คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญร่วมงาน SDU STARTUP CAMP 2019
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สอบถามราย
ละเอียดโทร 0 2244 5701

 

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา2561 และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม 2562