กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นเพื่อมอบหมายภาระงานในการดำเนินการ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 โดยมีนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม 

การเสวนาและการบรรยายทางวิชาการในโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพสู่การทำงานในองค์การ”
ประชุมคณะกรรมการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ