เปิดรับสมัครอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการทันการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2019-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.-สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ