รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เปิดรับสมัครอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการทันการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2019-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา