โครงการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา