ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานโยบายตลาดแรงงานและการจ้างงาน-สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา