นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดกิจกรรมการสัมมนาในโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพสู่การทำงานในองค์การ” เวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันที่ 13 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2562 ณ อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 11710 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างศักยภาพแก่นักศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน และให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมสู่การทำงานในองค์กร และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งในช่วงเช้า เป็นการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “บทบาทของนักจิตวิทยากับทีมสหวิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21” โดย ดร.ภัทรวรรธน์ สุขยิรัญ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ คุณศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และเภสัชกรสุภกิจ ดำรงค์พิวัฒน์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และตอบคำถามคลายข้อสงสัยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในองค์การ” ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำงาน และองค์ประกอบและปัจจัยของความสำเร็จในการทำงาน โดย อาจารย์นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว จัด “โครงการสัมมนาวิชาการการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมท้องถิ่นใต้ กรณีศึกษาโรตีเมืองตรัง”
กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562