เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว มสด. ได้มีการจัด “โครงการสัมมนาวิชาการการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมท้องถิ่นใต้ กรณีศึกษาโรตีเมืองตรัง” ณ ชั้น 1 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายศูนย์การศึกษาประจำศูนย์ห้วยยอดเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การบรรยายในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงอาหารฮาลาล” จาก อาจารย์จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ และกิจกรรมสาธิตการทำโรตีเมืองตรัง โดย คุณสุภาภรณ์ กะกา วิทยากรใจดีที่แสดงถึงวิธีการทำโรตีในสูตรดั้งเดิมชาวมุสลิม โดยภายในงาน มีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาการท่องเที่ยวที่เรียนร่วมกันในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมในการทดลองทำและร่วมชิมโรตีชนิดต่างๆ โดยงานนี้ถือว่าได้รับองค์ความรู้และความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของหลักอาหารฮาลาล วิถีชีวิตอิสลาม และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มสด. ให้การต้อนรับ Footwear & Recreation Technology Research Institute (FRT) ประเทศไต้หวัน
การเสวนาและการบรรยายทางวิชาการในโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพสู่การทำงานในองค์การ”