คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ขอเชิญร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำรายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สท. 1-3) เพื่อการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดประเภทสินทรัพย์ ตีราคา กำหนดอายุการใช้งาน และคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตีราคาสินทรัพย์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้ทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
กองพัฒนานักศึกษา มสด. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ และขอเชิญร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และเทศน์ทศชาติชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร