โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 1 : Mighty world เพราะความรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Hot and cold ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการตั้งสมมุติฐาน การสังเกตการเปรียบเทียบและการสรุปผลการทดลองจากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับอากาศ และอุณหภูมิรอบตัว กิจกรรม จับจ่ายไปเข้าครัว เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อของ การเลือกซื้อ ผัก ผลไม้ วิธีการทำความสะอาดก่อนจะนำเข้าครัว ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี  วันที่ 15 มีนาคม 2562

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 วันที่ 15 มี.ค. 62
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มสด. ให้การต้อนรับ Footwear & Recreation Technology Research Institute (FRT) ประเทศไต้หวัน