มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม Open house “โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ครูปฐมวัย สวนดุสิตนครนายก” (วันที่ 2) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เปิดงานดังกล่าว โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อด้านการศึกษาปฐมวัย ได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อ เกิดความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจริง สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอน และยังทำให้เกิดความอดทน อดกลั้น เข้าใจสภาพสังคม สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สวนภูกระหรี่ยงและเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “การจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ” หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 วันที่ 15 มี.ค. 62