รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2561 และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม 2562

อาจารย์ นักศึกษา ม.สวนดุสิต คว้ารางวัลการแข่งขันอาหาร รายการ Penang  International  Halal  Chef  Challenge  2019
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Breastfeeding: From Basic to Innovation”