รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2561 และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม 2562

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ขอเชิญร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำรายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สท. 1-3) เพื่อการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดประเภทสินทรัพย์ ตีราคา กำหนดอายุการใช้งาน และคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตีราคาสินทรัพย์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้ทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อไฟฉุกเฉิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง