โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำรายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สท. 1-3) เพื่อการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดประเภทสินทรัพย์ ตีราคา กำหนดอายุการใช้งาน และคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตีราคาสินทรัพย์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้ทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ขอเชิญร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักการตรวจสอบท้องถิ่นของหน่วยตรวจสอบ (สตง. และ ป.ป.ช.) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายฉบับใหม่ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีความถูกต้องเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร และรอดพ้นจากโทษทางวินัยอาญา และแพ่ง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อไฟฉุกเฉิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง