ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุงานสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ขอเชิญร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 เทคนิคการจัดเก็บภาษีป้าย วิธีการวัดพื้นที่และการวิเคราะห์ประเภทอัตราภาษีป้าย รวมถึงการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ที่ดินและบำรุงท้องที่ เป็นปีสุดท้าย