ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติได้รับเลือกตั้งเป็น สภาคณาจารย์และพนักงาน
คณะวิทยาการจัดการ มสด. ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้อง 505 อาคาร 32