นักศึกษาและคณาอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUCC2019) เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานและบริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอผลงานในระดับชาติเพื่อต่อยอดในระดับนานาชาติ โดยได้รับรางวัลประเภท Paper ในระดับ Very Good จำนวน 1 บทความ ได้แก่ บทความเรื่อง “แอปพลิเคชันความจริงเสริมพยัญชนะไทย (3-6 ปี)” และ ในระดับ Good จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ บทความเรื่อง “แอปพลิเคชัน 236 ปี ใต้ร่มพระบารมีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” , “AR อุทยานประวัติศาสตร์ เครื่องสังคโลก เเละอาวุธโบราณสมัยสุโขทัย” , “แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ฝั่งธนบุรี – ฝั่งพระนคร” , “Ayutthaya survivor Game 3D” และ “การประยุกต์ใช้คอนโวลูชันนิวรอนเน็ตเวิร์กในระบบการตรวจสอบสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร” ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย  ระหว่างวันที่ 22 – 24  มีนาคม  2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองนโยบายและแผน มสด. จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. รับธงเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8