รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนสายสนับสนุน มีวาระสำคัญเรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ลักษณะต้องห้าม และผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง    (ร่าง) หลักเกณฑ์ และวิธีการการเลือกตั้ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง   (ร่าง) ปฏิทินกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มีนาคม  2562

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 1(27) / 2562
กองนโยบายและแผน มสด. จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562