บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงพื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2562  ณ อาคารเอนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 วันที่ 26 มี.ค. 62
สำนักงานตรวจสอบภายใน มสด. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6(30)/2562