ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) และเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่ภายใน มหาวิทยาลัย สวนดุสิต จำนวน ๒๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๕ รายการ