ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานและจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดอบรม “การดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 1
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 วันที่ 28 มี.ค. 62