ฝ่ายพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา กล่าวให้นโยบายแก่คณาจารย์ที่ร่วมฟังเสวนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดเสวนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติมาบรรยาย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาสผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณภูสิทธิ พลายชมภู บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต