คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง