วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชาธุรกิจการบิน ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง โดย อ.ทรัพสิริ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และคณะ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในท่าอากาศยานทั้งในการปฏิบัติการบินในประเทศและต่างประเทศ(ทั้งขาเข้าและขาออก)โดยนาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้ความกรุณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นำชมสถานที่และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในวันเดียวกันนี้ทางคณะฯได้เดินทางเข้ารับฟังการบรรยายและชมกระบวนการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวบนเครื่องบินที่ บริษัท Safran Cabin Lampoon Co.Ltd. เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิต และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตฯลฯ