ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมกัน ในการพัฒนาการบริหารงานและการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี