อาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมการเตรียมความพร้อมความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ ในกิจกรรมที่ 2 หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับราชการครู และการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการศึกษาปฐมวัย” ให้กับนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตอนเรียน B1 จำนวน 35 คน ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ ห้อง 452 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร