ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3 (55)/2562 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ ของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และการบริหารจัดการและการดำเนินงานของทุกส่วนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี