นักศึกษา มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561