มสด. คว้ารางวัลระดับโลกจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva”
มูลนิธิ 60 ปี การเรือน-สวนดุสิต และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2561 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์