ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาโพลีและซ่อมกำแพงกระเบี้อง บริเวณครัวผลิตอาหาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเาจาะจง
กิจกรรมทัวร์จำลอง โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง