ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายเก้าอี้เล็คเชอร์ และชุดโต๊ะ ๔ ที่นั่ง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอเมือง) มายังมหาวิทยา ลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Professional Standards for Faculties : SDUPSF) ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Lecturer as Coach"