ขอเชิญสมัคร / เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีโรงเรียนการเรือน พ.ศ.๒๕๖๒ (พร้อมประกาศ แบบสมัคร / เสนอชื่อ)
คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Professional Standards for Faculties : SDUPSF) ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Lecturer as Coach"