ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน เรื่อง การสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบสมัคร / เสนอชื่อ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เดือนพฤษภาคม 2562 (ระยะที่ 78)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เรียกสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย