การฝึกอบรมทักษะช่างฝีมือ การทำอาหาร และศิลปะประดิษฐ์ สำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวของคนพิการ วันที่ 24-26 เมษายน 2562
ขอเชิญสมัคร / เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีโรงเรียนการเรือน พ.ศ.๒๕๖๒ (พร้อมประกาศ แบบสมัคร / เสนอชื่อ)