มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ขอเชิญร่วมงาน มาแล วิถีตรัง ตำนานใต้ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เดือนพฤษภาคม 2562 (ระยะที่ 78)