วันที่ 10 เมษายน 2562  เวลา 11.00  น. คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562   เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย  มีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา ในการเผยแพร่ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์  เขมะพันธุ์มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวอวยพรแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ณ ห้อง DP11 ชั้น 1 อาคารดุสิตพารา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (knowledge Management – KM) ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2(17)/2562
ติดอาวุธทางดิจิทัล อัพเดทให้เท่าทันโลกอนาคต “Google’s University Visit มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”