ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (knowledge Management – KM) ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2(17)/2562 โดยมีวาระเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM SDU Sharing) ผ่านทางช่องทาง Line เรื่อง Show & Share การจัดการความรู้ของหน่วยงานตามกรอบการทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตปีการศึกษา 2561 ฯลฯ วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัด “โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562”
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่”