มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัด “โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดงาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์และบุคลากร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

no images were found

ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง จัดกิจกรรม“Maha Songkran Festival Season Korean-Thai Celebration of Friendly Cultural Exchange 2019”
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (knowledge Management – KM) ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2(17)/2562