มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ภายใน ฝ่ายจัดเลี้ยงและวิทยุสื่อสาร และฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน 2562 (ช่วงที่ 1) โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สังกัดโรงเรียนการเรือน สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ กองอาคารสถานที่ และกองประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี  

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ขอเชิญร่วมงาน มาแล วิถีตรัง ตำนานใต้ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562