มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ภายใน ฝ่ายจัดเลี้ยงและวิทยุสื่อสาร และฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน 2562 (ช่วงที่ 1) โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สังกัดโรงเรียนการเรือน สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ กองอาคารสถานที่ และกองประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายและระบบกล้องวงจรปิด ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีคัดเลือก
ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อ "สอนอย่างไรให้ Wow!!!"