โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 : Amazing eggs ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม Dragon Egg กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ ซึ่งจะเน้นการฝึกพูดเพื่อให้เด็ก ๆ ได้นำเสนอจินตนาการและการพูดแสดงเหตุผลของเด็กโดยใช้ไข่ชนิดต่าง ๆ เช่น ไข่ไก่ ไข่นกกระทา ไข่นกกระจอกเทศ เป็นต้น มาเป็นสื่อในการทำกิจกรรม นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้เรียนรู้การสร้างสมุดโน้ตทำมือพร้อมนิทานเกี่ยวกับไข่  กิจกรม Rocking doll เป็นการเรียนรู้ศิลปะ Paper Mache ผสมผสานกับการประดิษฐ์ตุ๊กตาล้มลุก ให้เกิดเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์และสนุกสนานในการเล่น โดยครูแจกอุปกรณ์ทำ Rocking doll และสาธิตวิธีการทำให้เด็กดู จากนั้นให้เด็ก ๆ ลงมือทำโดยเด็กสามารถเลือกรูปแบบเพื่อประดิษฐ์ Rocking doll ในรูปแบบที่ตนเองชอบ หรือ คิดออกแบบเองก็ได้ สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้จากกิจกรรมนี้นอกจากกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์แล้ว เด็กๆ จะได้ฝึกการสังเกตและเรียนรู้ถึงการสร้างความสมดุลด้วย ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี วันที่ 11 เมษายน 2562

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 (วันที่ 11 เม.ย. 62)
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 (วันที่ 11 เม.ย. 62)