นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 13(70)/2562 โดยมีวาระเรื่อง กฎหมายลำดับรองที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ กรณีวาระเริ่มแรกการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ กรณีการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในปีเดียวกัน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 11 เมษายน 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(36)/2562
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 (วันที่ 11 เม.ย. 62)