หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการไทยรัฐทีวีช่อง 32 เอชดี ในด้านการนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัลอย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อ  เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาตนอย่างมีคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น การนำเสนอข่าวไทยรัฐทีวี กราฟฟิค สตูดิโอ ฯลฯ เป็นต้น โดยมุ่งหวังเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้วิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นพลเมืองที่ดีและรู้ทันเทคโนโลยี ซึ่งงานได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ ไทยรัฐทีวี จตุจักร กรุงเทพมหานคร /ภาพนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต 

มสด. คว้ารางวัลระดับโลกจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva”
สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562