ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(27)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ พ.ศ…. หมวด 1 – 4, ปรับเพิ่มเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ตามประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562   

 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 (วันที่ 17 เม.ย. 62)
นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. ชนะเลิศอันดับ 1 เทพีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562