ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ การเลือกตั้งกรรมการสถามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดเอกสารนี้ Downlaod

ประกาศรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง (กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาคณาจารย์และพนักงาน)
ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาในหัวข้อค้นหาตัวตน ค้นพบความสุข จัดโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์