รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง

ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสีย

 

ขอเรียนเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาภายใต้หัวข้อ Becoming a Boss "The secret behind my success" โดยวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจส่วนตัว อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ตอบคำถามข้อสงสัย แนะแนวการทำธุรกิจส่วนตัวเพื่อเป็นแนวทางในอนาคต
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย