ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นส่งเสริมวิชาชีพทางด้านอาหาร หลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ สอนโดยอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ ได้รับใบประกาศนียบัตร จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน "เปลี่ยนคุณ...ให้เป็นเชฟมืออาชีพ"