กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ IQA ระดับวิทยาเขตและระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม – 30 เมษายน 2562) โดยมีผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน การประชุมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์