ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องกัลพฤกษ์ (1) โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม